AGTH-Text-Hooker-RPGMaker-Satsuriku-no-Tenshi.jpg

Game: Satsuriku no Tenshi 殺戮の天使
Text Hooker: AGTH

Description

The AGTH text hooker being used on the RPG Maker game Satsuriku no Tenshi 殺戮の天使.

Relevant Articles