shounen-shoujo-seinen-josei-manga.png

An example of a shounen manga 少年漫画, a shoujo manga 少女漫画, a seinen manga 青年漫画, and a josei manga 女性漫画.
Shounen: One Piece, ワンピース
Shoujo: Cardcaptor Sakura, カードキャプチャーさくら
Seinen: Berserk
Josei: Sakamichi no Apollon, 坂道のアポロン

Description

Examples of shounen, shoujo, seinen, and josei manga.

Relevant Articles

File Usage

The file shounen-shoujo-seinen-josei-manga.png has been used in the following articles: